وصیت‌نامه «کامل و قابل اجرا» چه شرایطی دارد؟

شرایط صحت وصیتنامه شامل شرایط مورد نیاز برای وصیت‌کننده و شرایط موضوع وصیت است.

وصیت عقدی اسـت که به موجـب آن وصـیت‌کننده نسبت به اموال یا دارایـی خود بـرای شخـص یا اشخاصی پس از مرگ خود تعیین تکلیف می‌نماید. 

شرایط مربوط به وصیت‌کننده

برای صحت وصیتنامه وصیت‌کننده باید دارای پنج شرط باشد که عبارت از بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی است. در حقیقت وصیت‌کننده باید اهلیت داشته باشد و مجاز به تصرف در اموال خود باشد.

بنابراین وصیت کودک، فرد دیوانه، مست و کسی که او را مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است، صحیح نیست.

هرگاه فرد دست به خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود و بعد از آن وصیت کند در صورت فوت، وصیت باطل است و در صورتی‌که زنده بماند وصیت نافذ می‌باشد.

لازم به ذکر است که وصیت‌کننده می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در می‌آید.

شرایط مربوط به موضوع وصیت

هم‌چنین برای صحت وصیتنامه اموال وصیت شده نباید بیش از یک سوم کل اموال باشد، بدهی‌ها، حقوق واجب هم‌چون خمس و زکات و کفارات از اصل مال کم می‌شود؛ اگرچه فرد به آن وصیت نکرده باشد و شامل همه مال نیز بشود.

البته وصیت‌کننده می‌تواند تمامی اموال و دارایی‌هی خود را برای بعد از فوت وصیت نماید، اما این ورثه هستند که باید وصیت بیش‌تر از ثلث را قبول نمایند. در واقع، زمانی که متوفی بیش‌تر از ثلث اموال خود را وصیت کرده باشد ورثه می‌توانند این وصیت را قبول یا رد کنند که این امر برای رعایت حقوق ورثه است.

اگر تعدادی از ورثه وصیت بیش‌تر از ثلث را رد کنند، ولی تعدادی از ورثه آن را قبول کنند، در این‌صورت مقدار بیش از ثلث فقط از سهم الارث کسانی که آن را پذیرفته اند، کسر خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *