توقیف اموال برای مطالبه مهریه

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.

اولین مرجعی که زن می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. او می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و هم‌زمان توقیف اموال همسرش برای مطالبه مهریه را نیز تقاضا کند.

آخرین مراحل توقیف اموال برای مهریه در سال ۱۴۰۰

  •  در توقیف مال منقول و غیرمنقول بابت مهریه، ۱۱۰ سکه ملاک عمل نیست و تمام مهریه مندرج در عقدنامه مهم است.
  • مطابق بخشنامه‌های قوه‌قضائیه و به استناد ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه برای گرفتن مهریه در سندرسمی، ابتدا باید از اداره ثبت اسناد شروع کرد و در صورت نبود مال می‌توان به دادگاه رفت.
  • برای شروع اولیه، باید برای درخواست صدور اجرائیه به دفتر ازدواج ثبت‌کننده عقد نکاح مراجعه کرد.

قانون این اجازه را داده است که زن یا وکیل او، با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی؛ با دادن دادخواست تامین‌خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی توقیف اموال برای مهریه را درخواست کند.

چطور اموال شوهر را توقیف می کنند؟

در صورتی که شوهر مهریه همسر خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی مرد تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند.

زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق مرد را از سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد برای مهریه توقیف کند.

اگر مرد، مالی داشته باشد و زن احتمال دهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود مرد آن مال را می‌فروشد یا جابه‌جا می‌کند، از دادگاه می‌خواهد قرار تامین خواسته صادر کند.

با این درخواست، قرار تامین صادر می‌شود و مال تا صدور حکم دادگاه توقیف می‌شود، از این مال توقیف شده می‌توان مهریه را برداشت کرد.

تامین خواسته از سوی دادگاه

پس از توقیف اموال باید توجه داشت که ظرف ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. در غیر این صورت شوهر می‌تواند با مراجعه به شعبه، تقاضای رفع توقیف نماید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *