نکات حقوقی عدم تمکین زن از شوهر

یکی از وظایف زن پس از انعقاد عقد نکاح، الزام به تمکین از شوهر است. اما زن در مواقعی می‌تواند از الزام به تمکین شانه خالی نماید.

عدم تمکین زن از شوهر از موارد بسیار زیاد دعاوی خانواده در دادگاه‌ها است که از سوی مرد طرح می‌شود. 

نکات حقوقی عدم تمکین زن از شوهر

زن در مواقعی، می‌تواند از الزام به تمکین شانه خالی نماید. 

هنگامی که تعهدی به صورت شروط ضمن عقد برای شوهر ایجاد شده باشد. مانند حق تعیین محل سکونت، حق تحصیل، یا حق اشتغال و …در چنین مواردی دیگر زن الزام به تمکین نخواهد داشت.

 اگر حضور زن و شوهر در یک منزل متضمن ضرر بدنی، مالی، یا شرافتی باشد، زن الزام به تمکین و حضور در منزل شوهر نخواهد داشت. 

در ابتدای ازدواج و تا هنگامی که زن به اختیار خود از مرد تمکین نکرده است، می‌تواند تمکین را مشروط به پرداخت مهریه نماید و تا مهریه پرداخت نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع نماید. در چنین حالتی که به آن حق حبس گفته می‌شود، زن دیگر الزام به تمکین ندارد.

موارد قانونی عدم تمکین زن از شوهر

  •  بیماری زن
  •  حق حبس زن
  • در واجبات شرعی
  •  در اعطای حق مسکن به زن
  •  وجود خوف جانی برای زن
  • امراض مقاربتی و جنسی شوهر و خطر برای زن

عدم تمکین و نفقه

در قانون مدنی، نفقه زن که به عهده مرد قرار دارد و شامل خوراک، پوشاک، هزینه درمان ، مسکن و اثاثیه زندگی می‌باشد، در صورت تمکین زن از شوهر بر وی واجب می‌گردد.

لذا چنانچه زن از انجام وظایف زناشویی اعم از تمکین عام و خاص، بدون جواز قانونی، خودداری ورزد، مستحق دریافت نفقه و سایر حقوق مالی خویش از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.

البته عدم تمکین ارتباطی با مطالبه مهریه نداشته و زن می‌تواند الزام مرد به پرداخت مهریه را خواستار شود.

اجرای رأی دعوی تمکین زن از شوهر

بسیاری از تقاضاهای الزام به تمکین زن از همسرش به منظور اسقاط حق و حقوق زن صورت می‌گیرد.

از طریق اجرای احکام خواسته می‌شود که زوج مقدمات تمکین را تهیه و مسکن مستقل معرفی نماید.

سپس از زوجه دعوت می‌شود تا به منزل زوج برود و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه می‌شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *