شرایط ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن

روش های ممنوع الخروج کردن مرد

حالت اول ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن همان اقدام از طریق مرجع قضایی اجرا کننده رأی است. در این‌صورت باید به تقاضای زن، قرار ممنوع الخروج بودن مرد صادر شود. این قرار تا زمان اجرای رأی یا اثبات اعســار مرد یا جلب رضایت زن یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت، مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

حالت دوم، اقدام از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی است.
درخواست اجرا در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق نســبت به اموال منقول و غیرمنقول که در دفتر ‌‌املاک به ثبت رســیده است، در دفتر اسناد رســمی تنظیم کننده سند به عمل می آید.

چنانچه شخص ممنوع الخروج، بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعه مرد به کشور معرفی کند. بدیهی است در صورت مراجعه مرد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر، ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود. در غیراین‌صورت بدون رعایت مستثنیات دین، طلب زن و حقوق اجرایی او با فروش ملک مذکور از طریق مزایده بازگردانده خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *