آیا وصیت کلامی دارای اعتبار است؟

اعتبار وصیت لفظی

بر اساس قانون امور حسبی، وصیت نامه باید طبق احکام و قواعد قانونی نگارش شده و به صورت وصیت رسمی، وصیت سری و یا وصیت خود نوشت تنظیم شود و هر وصیتی که اینگونه تنظیم نشده باشد، در مراجع رسمی معتبر نبوده و قابل پذیرش نیست.

البته به موجب ماده ۲۹۴ همین قانون، اگر اشخاص ذی‌نفع در ارث متوفی(شخص فوت شده)، وصیت شفاهی یا لفظی متوفی را قبول کرده و به صحیح بودن آن اقرار داشته باشند، وصیت شفاهی متوفی نیز صحیح و مورد قبول خواهد بود.

بنابراین در صورتی که ورثه صحت وصیت شفاهی را تایید کنند وصیت شفاهی نیز قابل اجرا خواهد بود.

اعتبار بخشیدن به وصیت نامه شفاهی متوفی،  که توسط ورثه به عمل می‌آید تحت عنوان تنفیذ وصیت شفاهی نیز شناخته شده است و ذی‌نفع(هرکسی وصیت به نفعش انجام شده است) می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست تنفیذ وصیت نامه شفاهی را ارائه دهد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *