بازگشت به کار کارگر

بر اساس قانون کار،کارفرمایان مکلفند پس از رفع موارد تعلیق قرارداد کار شامل:
. برطرف شدن تعطیلی کارگاه بدلیل وقوع حوادث غیر قابل پیشبینی
. اتمام مرخصی تحصیلی و دیگر مرخصی های بدون حقوق
. رفع بازداشت و عدم محکومیت کارگر در دادگاه
. خاتمه خدمت سربازی کارگر و مراجعه کارگر به کارگاه ظرف مدت ۲ ماه پس از پایان خدمت کارگران مشمول هر یک از موارد فوق را به شغل قبلی و در صورت حذف شغل قبل در شغل مشابه مشغول نماید.
اما اگر کارفرما از پذیرفتن کارگر خودداری کرد چه؟
چنانچه کارفرمایان از پذیرفتن کارگر خودداری نماید این عمل بمنزله اخراج غیر قانونی است… کارگر میتواند ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص اداره رفاه و کار تامین اجتماعی محل کارگاه مراجعه و تقاضای بازگشت بکار و پرداخت حقوق از تاریخ مراجعه به کارگاه نماید.
در صورت موجه بودن عذر کارگر و عدم اثبات غیر موجه بودن عذر کارگر توسط کارفرما،کارفرما مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق و مزایای وی از تازریخ مراجعه به کارگاه میشود.
اما اگر بتواند غیر موجه بودن اخراج را اثبات نماید باید به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به کارگر پرداخت کند

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *