فروش مال مشاع بدون رضایت شریک

پرسش: اگر دو نفر در مالی مشاع شریک باشند و یکی از شرکای مال مشاع اقدام به فروش شش دانگ مال مشاعی به فرد دیگر کند، آیا این عمل او جرم
است؟
پاسخ: شریکی که بدون اجازه و رضایت در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش تمام مال مشاعی از طرف احدی از شرکا به غیر، از مصادیق بارز فروش مال غیر است و در صورت تحقق شرایط و ارکان جرم به حبس و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *