دروغ در فروش پارکینگ

اگر در قرارداد این گونه شرط شده باشد که آپارتمان به این شرط مورد معامله قرار می گیرد که پارکینگ داشته باشد و در واقع صفت «دارای پارکینگ بودن» برای آپارتمان در قرارداد شرط شود، در این صورت به استناد تخلف از شرط برای خریدار، اختیار بر هم زدن معامله حاصل شده و او می تواند معامله را فسخ کند، اما اگر شرط نشده باشد و خریدار به ازای پارکینگ، مبلغی را پرداخت کرده باشد یا اینکه در ثمن معامله مقداری برای پارکینگ مشخص شده باشد، خریدار می تواند آن مقدار را از ثمن معامله کسر و مابقی را به فروشنده تحویل دهد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *