نفقه زن

نفقه زن
طبق بند یک از شروط ضمن عقد، در صورتی که شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجازه طلاق نماید.
نفقه زن پس از فوت همسر
اگر دین تا حقی به عهده کسی (وارث هم) ثابت شود طبق ماده قانون آئین دادرسی مدنی نفقه هم قابلیت وصول دارد و نفقه به او تعلق می‌گیرد.
نفقه پس از طلاق
نفقه پس از طلاق چنانچه توافقی دیگر نشود تا دوران عده برعهده مرد می‌باشد.
مشخص کردن نفقه زن در هر سال به شرح زیر می‌باشد
در هر سال برحسب نرخ شاخص تورم بانک مرکزی و میزان و مقداری است که توسط جداول کارشناسان قوه قضائیه برحسب شرایط مادی زوج تعیین خواهد شد که البته وضعیت خاص زن هم ملاک تعیین است.
اگر زن حق گرفتن نفقه خود را ببخشد ولی بعد پشیمان شود آیا می تواند آن را دوباره طلب کند؟
اگر زن نفقه را ببخشد البته اگر دلیلی برای پشیمانی یا شرطی باشد که متعاقباً به تحقق نرسد طبق ماده قانون آئین دادرسی مدنی میتواند حق یا دین خود را مطالبه کند و رجوع از هبه در این راستا محقق میشود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *