تقاضای صدور توقیف ترکه

اشخاصی که میتوانند تقاضای صدور توقیف ترکه (اموال متوفی) را دهند:

۱️⃣ هر یک از ورثه یا وکیل آن ها
۲️⃣ موصی له (هر شخصی که از وصیت منتفع می شود ، موصی له نام دارد)
۳️⃣ طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد
۴️⃣ کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت (فردی برای اداره امور فرزند) معین شده باشد

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *